HAKKIMIZDA

 

Şurası bir gerçektir ki gelecek bir tasarımdır ve ancak geleceğini planlayabilen toplumlar yarınlarda daha mutlu ve daha güçlü olacaklardır. Geleceğin tasarlanması ise geçmişin birikimlerinden yararlanabilen, toplumsal hafıza zâfiyetleri olmayan milletlerin işidir.

Gelecek tasarımı, günümüzde bir bilim dalı haline gelmiş ve düşünce kuruluşu olarak tanımlanan bir takım stratejik araştırma merkezlerinin araştırma konusu olmuştur. Bu kuruluşlar geleceğe dair senaryoları, politikaları, stratejileri eğitim zemininde ortaya koyup geliştirmektedirler.

Bu açıdan bakıldığında; genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemiz için; geleceğin tasarlanması, planlanması ve inşası sürecinin belirleyici aktörü eğitimdir. Medeniyet bakiyesi oldukça yüksek olan, kadim kültürel mirasıyla ve sevgi eksenli yeni bir medeniyet iddiasıyla dünya sahnesinde yerini almaya hazırlanan milletimizin, eğitim alanında acil ve ciddi çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır.

Ülkemizi "Bireyde Bilgi Toplumda Sevgi" düsturuyla Bilgi Toplumu seviyesine ulaştırmayı, Cumhuriyetimizin 100.yılını ifade eden 2023 yılında Lider Ülke Türkiye hedefini gerçekleştirmeyi, millet hayatına yön veren eğitim alanında politika ve görüş ortaya koymayı, bu alanlarda kamuoyunu bilimsel verilere dayalı olarak aydınlatmayı amaçlayan kısa adı Eğitim 2023 Derneği olan Eğitim Dünyası Araştırma ve Geliştirme Derneği kurulmuş bulunmaktadır.

 

DERNEĞİN ADI

Eğitim Dünyası Araştırma ve Geliştirme Derneği

 

DERNEĞİN KISA ADI

Eğitim 2023 Derneği  

 

DERNEĞİN FAALİYET VE GÖREVLERİ

Dernek, amacını gerçekleştirmek için ülkemizin milli yararını ve güçlenmesini her şeyin önünde tutar, ülkemizin yasalarına ve evrensel normlara uyar, eğitimle ilgili aşağıdaki alanlarda her düzeyde faaliyetler yürütür:

 

a) Ulusal ve uluslar arası alanda işbirlikleri kurar,

b) Dünyadaki tüm gelişmeleri izler, araştırır, strateji ve politikalar geliştirir, yasaların hazırlanmasına, uygulamalara ve diğer düzenlemelere katkı sağlar ve görüş bildirir,

c) Eğitim alanında taraflar arasında oluşturulacak her türlü eşgüdümde görev üstlenir,

ç) Danışmanlık ve bilirkişilik yapar,

d) Eğitici, öğretici, geliştirici, dinlendirici konferans, panel, sempozyum, fuar, gezi, kurs, vb. etkinlikler düzenler,

e) Basılı, elektronik, sayısal ortamlarda süreli ve süresiz yayıncılık yapar, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirir,

f) Bilimsel ve teknik araştırma geliştirme çalışmaları yapar ve projelere destek sağlar,

g) Eğitim faaliyetlerinde bulunur, eğitim kurum ve kuruluşları kurar, burs ve kaynak desteği verir,

ğ) Standartların, terminolojinin belirlenmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlar, denetim görevini üstlenir,

h) Önder ve hakem kuruluş rolü üstlenir.

 

Dernek eğitimle ilgili ana faaliyet amaçlarını sağlamak üzere aşağıdaki biçimlerde çalışmalar ve etkinlikler yürütür:

 

a) Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitimle ilgili yeni teknolojileri, anlayışları, kavramları, felsefeleri, yöntemleri, dinamikleri, kurumları, meslekleri, yönelimleri, zenginlik kaynaklarını, projeleri ve sorunları izlemek, araştırmak, incelemek.

b) Eğitimle ilgili her türlü donanım, yazılım ve altyapı teknolojilerinin tüm boyutlarıyla ülkemizde veya ülkemiz insanı tarafından üretilmesi, geliştirilmesi, uygulanabilir hale getirilmesi, ticarileştirilmesi, pazarlanabilmesi için gerekli destekleri vermek, katkı sağlamak ve bu alanlarda ulusal ve uluslar arası alanda destek bulunmasına yardımcı olmak.

c) Ülkemizde eğitimle ilgili teknolojilerin kullanılmasında verimliliğin ve etkinliğin artmasına, yaygınlaşmasına, bu teknolojilere erişebilme ve kullanabilmede toplumsal eşitliğin sağlanmasına yardımcı olmak, eğitim bilincini tüm toplum kesimlerine yaymaya çalışmak.

ç) Ülkemizin eğitim alanındaki insan kaynaklarının sayısını, verimliliğini ve etkinliğini arttırmak, eğitimcilerin mesleki gelişmelerini ve dayanışmalarını sağlamak, eğitimle ilgili insan kaynakları alanına yapılan yatırımları desteklemek, eğitimcilerin yetiştirilme, eğitim, rekabet ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak, eğitimciyi yetiştirecek ve eğitim projeleri yürütecek eğitim ve öğretim kurumları ve AR-GE kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgesi, yenilik merkezi, teknopark, enstitü kurmak ve işletmek.

d) Eğitimle ilgili standartlar, terminoloji geliştirmek, geliştirilen ulusal ve/veya uluslar arası eğitim standartlarıyla, bilirkişi ve hakem rolü üstlenmek, eğitim standartlarının ve teknolojik yeniliklerinin yaygınlaşmasını, verimlilik ve etkinliklerinin artırılmasını sağlamak.

e) Eğitimle ilgili yasal ve bürokratik düzenleme çalışmalarına katkı sağlamak.

f) Eğitim alanında bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yeni fikirleri, projeleri veya başlamış olan faaliyetleri ve her türlü donanım ve yazılım üretimini desteklemek, kalitenin gelişmesini gözetmek, emek yoğun ürün ve üretimlerin yerine yüksek katma değerli bilgi yoğun ürün ve hizmetler sağlayacak yeni teknolojilerin gelişmesine katkı sağlamak ve yaygınlaşmasını teşvik etmek.

g) Eğitim alanında ulusal, uluslar arası, sektör içerisinde, kurumsal ve/veya proje tabanlı işbirlikleri geliştirmek, özel sektör, kamu kurumları ve üniversiteler arası eşgüdüm sağlaması çalışmalarına katkıda bulunmak.

ğ) Eğitim konusunda ulusal yararı önde tutan strateji, politika, görüş, öneri ve kararların oluşmasını sağlamak; bu görüş ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak.

h) Eğitimle ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, çalışma grupları kurmak, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar ve çalışmalar yapmak veya yaptırmak, raporlar hazırlamak ve hazırlatmak.

ı) Bilgi ve deneyim alışverişi ve işbirliği çözümleri, ortamları oluşturmak, meslek içi eğitim programları düzenlemek.

i) Basılı, elektronik ve sayısal ortamlarda süreli ve süresiz teknik ve bilimsel yayınlar yapmak.

j) Eğitimle ilgili ulusal ve uluslar arası toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak, konferans, panel, sempozyum, kurs, gezi, kurultay, seminer, ve benzeri mesleki toplantılar düzenlemek.

k) İlgili bakanlıktan izin alarak uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların temsilciliklerini yapmak, projelerine katılmak veya projelerini yürütmek.

l) Derneğin amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek veya daha etkin ve verimli kılabilmek veya üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için bina, lokal, dinlenme tesisi, arsa, arazi ve benzeri işletmeler temin etmek, kiralamak, kurmak ve işletmek.

m) Amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, bu malları ipotek etmek, kredi kullanmak.

ÜYENİZ OLMAK İSTİYORUM

PROJE ÖNERMEK İSTİYORUM

YAYIN GÖNDERMEK İSTİYORUM

BAĞIŞ YAPMAK İSTİYORUM

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM

- Korkut Reis Mh. Cihan Sokak No:37/4 
  Sıhhiye Çankaya/ANKARA

- Telefon: 0312.2312029

- Faks: 0312.2299339

- Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tüm Yayın Hakları Eğitim 2023'e aittir.

GİRİŞ

Hesabına giriş yap yada Kayıt ol