YEDİP PROJESİ TAMAMLANDI

YEDİP PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM 2023 DERNEĞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERLE İLGİLİ HAZIRLANAN 

NİHAİ RAPORDUR;

 

    Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı – 2008 programı çerçevesinde Ankara Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği(ANKESOB), Dikmen Endüstri Meslek Lisesi ve Eğitim 2023 Derneği ortaklığı ile hazırlanan; Yeterliliğe Dayalı İstihdam Projesi (YEDİP), Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından başarılı bulunmuş ve 28.Kasım.2008 de proje onayı imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Mevcut proje 28 Kasım 2009 İtibariyle sonuçlandırılarak; Derneğimizin sorumluluğunda olan faaliyetler büyük bir özen içerisinde Proje sahibi kuruluş olan ANKESOB’ unda vermiş olduğu destek ile tamamlanmıştır.

 

Proje, Ankara ilinde mevcut genç işsizlerin, iş gücüne katılımını hedefleyerek istihdama yönelik bir çalışmayı özel hedef olarak belirlemiştir. Bu kapsamda;  otomotiv, metal teknolojileri ve ağaç işleri sektöründe en fazla ihtiyaç duyulan Oto elektrikçi/elektro-mekanikeri, Gaz altı kaynakçısı, Argon (Tig) kaynakçısı, Mobilya imalatçısı ve Mobilya döşemecisi meslek elemanlarına yönelik bir çalışma yapılmıştır. 

 

Söz konusu proje ile Yararlanıcıların ilgili meslek alanlarında, mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; İş Analizleri elde edilerek ihtiyaç duyulan yeterlilikler çerçevesinde istihdama yönelik mesleki eğitim kurs materyalleri gerçekleştirilmiştir.

 

Bu çalışmalarda, işletmelerdeki mevcut çalışanlara ait beceri ihtiyacının nitel ve nicel boyutuyla tespiti, meslekler ve beceriler seviyesinde talebin belirlenebilmesi ve gerekli bilgi ihtiyacının karşılanması için kapsamlı ve güncel araştırmaların yapılması hedeflenmektedir. Bu konudaki en önemli bilgi kaynağı işletmelerdir. İşyeri anketleri, işyeri ziyaretleri veya her ikisi kanalıyla bilgi toplamaya yönelik bir sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sistemde sosyal tarafların, mesleki eğitim kurumlarının, iş görenlerin ve işverenlerin işbirliği büyük önem taşımaktadır. 

 

Belirli mesleklerle ilgili beceri ihtiyaçlarının değerlendirmesine odaklanan bir iş piyasası analiz çalışması, ileride hangi beceri ve yeterliliklere ihtiyaç duyulacağının yanı sıra, şu anda hangi becerilere ihtiyaç duyulduğu ve çalışanların mevcut yeterlilik profilleri ile ihtiyaç duyulan yeterlilik profilleri arasındaki farklılıklar konusunda bilgi sağlayacaktır.  Bu uygulama ayrıca, işsizlerin eğitimi ve yeniden eğitimi hizmetlerinin planlanmasında ve sunulan mesleki rehberlik danışmanlığı hizmetlerine de destek sağlayacaktır. İşgücü/çalışma piyasası analizi ile ;

 

 

•İşgücü piyasası ile ilgili periyodik ve güvenilir bilgi elde etmek, 

•Bu mesleklerde ihtiyaç duyulan beceri ve yetenekleri belirleyerek istihdam politikalarının oluşumuna katkı sağlamak, 

•Projede öngörülen eğitim faaliyetlerinin iş piyasasına ve işletmelerin beceri ihtiyaçlarına uygun hale getirmek.

•Genel eğitim ve mesleki eğitim süreçlerinde bireyin işe girişini kolaylaştıracak daha güçlü yeterlilikler sağlayabilmek, 

•Çalışma yaşamındaki gelişmelere uyum sağlayabilen elemanlar yetiştirilebilmesi için gerekli okul işletme işbirliğinin sağlayabilmek, 

•Uygulamalı mesleki teknik eğitimde sosyal tarafların daha fazla katılımının sağlanması ve sorumluluk almaları, Amaçlanmış ve bir alt yapı oluşturulmuştur.

 

 

İşgücü piyasası beceri ihtiyaç analizinin hazırlık aşamasında, işletmeleri temsil edecek sabit bir panel kurulmuştur. Panelin amacı, eğitim ve öğretim kurumlarının müfredatlarını geliştirecek çalışma piyasasına yönelik bilgilerin elde edilmesidir. Bu bilgi aynı zamanda, il, seviyesinde çalışma piyasasına yönelik politikaların geliştirilmesi içinde gerekli bir araçtır. Bu bölüm, kapsamlı ve sürekli bir ankette kapsanacak işletmelerin sabit panelini (kalıcı örnek) oluşturma modelini ve yöntemini açıklamaktadır. Ayrıca aynı model, sadece seçilen bir kısım iktisadi faaliyetler ve mesleklerde yer alan işletmelerden temel bilgilerin derleneceği kısmi anketler içinde kullanılabilecektir. 

 

Mevcut faaliyetlerden biri olan işgücü piyasası beceri ihtiyaç analizi anketinin uygulanması amacıyla; Eğitim 2023 Derneği uzmanlarınca yapılan bir çalışmada; iş piyasası beceri ihtiyaç anketi geliştirilmiştir. Anketin ilk adımı, geniş bir kitleyi oluşturan işletmelerin belirlenmesi amacıyla ANKESOB tarafından gönderilen işletme listeleri içinden panele katılmayı kabul eden işletmelerle görüşülerek anket uygulanacak işletmeler tespit edilmiştir. Anketleri uygulayacak ekibe anket uygulama yöntem ve teknikleri ile ilgili olarak iş piyasası uzmanlarınca 19-20-21 0cak 2009 tarihleri arasında eğitim verilmiştir. Anketörlere, verilen eğitimin ardından 23 Ocak 2009 ile 13 Şubat 2009 tarihleri arasında 136 işletmede İş Gücü Piyasası Beceri İhtiyaç Analizi Anketi uygulanmıştır. 136 işyerinden derlenen bilgilere dayalı olarak meslekler ayrıntısında hesaplanan sonuçlar tablolar halinde kullanıma sunulmuştur.

 

Eğitim 2023 Derneğinin sorumlu olduğu diğer bir faaliyet ise ilgili mesleklerin meslek standartlarının hazırlanmasıdır. Meslek, bireyin kendini ve yeteneklerini geliştirme, gerçekleştirme yoludur. Aynı zamanda Meslek; Bir kişinin hayatını kazanmak, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş olarak da tanımlanabilir. Meslek Seçimi herkesin hayatında belirli zamanlarda gerçekleştirdiği en önemli kararlardandır. Meslek seçiminde önemli olan, kişinin o mesleği yaparken mutlu olması yani mesleki doyumu yaşamasıdır. Seçtiğiniz meslek hayat boyu mutlu olmanızda önemli etkenlerden olabildiği gibi tam tersi huzursuzlukların başlangıcı ve sorumlusu da olabilir. Yaptıkları işte mutsuz olan kişiler; bir süre sonra tükenmişlik duygusu yaşamaya başlamaktadırlar. Bu hem kişinin yaşam kalitesini hem de işteki verimliliğini olumsuz etkiler. Bu açıklamalar doğrultusunda mesleği seçecek bireye rehber olması, eğitimini verecek kuruma program hazırlaması, işverene çalışanını seçebilmesi ve mesleki yeterlilik sınavı yapacak yeterlilik kurumuna da referans olması açısından meslek standardının hazırlanması gerekmektedir. Meslek standardı bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. 

 

Proje kapsamında Oto elektrik-elektronikçisi, Oto elektro-mekanikeri, Gaz altı kaynakçısı, Argon (TIG) kaynakçısı, Mobilya imalatçısı ve Mobilya döşemecisi mesleklerine ait geliştirilen meslek standartları, ülkemizde istihdam ve eğitim arasında sağlam köprüler kurmak, istihdamın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu meslek standartları, ilgili meslek dalı ve seviyesinde çalışan bir kişinin yapması gereken görev ve işlemler ile sahip olması gereken genel bilgi becerileri, tutum davranışları ve mesleki tanıtım bilgilerini içermektedir. İŞKUR, TSE, MEGEP ve MYK tarafından daha önce hazırlanmış olan meslek standartlarından da bu kapsamda yararlanılmıştır. Proje kapsamındaki meslek standartları mesleki yeterlik kurumuna sunulması amacıyla ulusal meslek standartları hazırlanmasındaki temel ölçütler esas alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca MEGEP kapsamında uygulanan yeni modüler mesleki eğitim programının özüne de uygundur. Hazırlanan meslek standartları Mart-Nisan 2009 tarihinde ANKARA’DA alanlarında uzman meslek elemanları, alan öğretmenleri, iş piyasası ve meslek standardı uzmanlarının katılımı ile DACUM yönteminin kullanıldığı,  üç gün süren teknik bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Son şekli verilen taslak meslek standartları daha önce yapılmış olan meslek standartları ile de karşılaştırılarak güncellenmiştir.

 

Mesleki eğitim pahalı bir eğitimdir. Arz talep dengeleri dikkate alınmalı, ülke kaynakları israf edilmemelidir. Sektörün ihtiyacı olan meslek elemanlarının eğitimleri de o bölge ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Periyodik ve yaşayan bir süreçte iş piyasası analizleri, beceri ihtiyaç analizleri, meslek standartları, eğitim standartları, eğitim programları, müfredat ve modül geliştirme bir bütündür. Bu bütünlük sürekli geri dönüşümlerle güncellenmek zorundadır.

 

Proje ile ilk 6 aylık faaliyet ve çalışmalarımızla ilgili olarak, ayrıca kişisel gelişim derslerine girecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ile program hazırlama çalışmaları derneğimizce sürdürülmüş olup, öğretmenlerin çalışmalarına rehberlik edilmiştir. Kurslarda öğretmen arkadaşlarımızın ders dağıtım çizelgeleri eğitimin verileceği proje ortağımız Dikmen EML ile ortak bir şekilde hazırlanmıştır.

 

Proje sahibi kuruluş olan ANKESOB’la ilişkilerimiz hep olumlu ve yapıcı bir şekilde devam etmiş olup, projenin başarılı olması açısından hibe başvuru formunda derneğimize verilen her türlü görev ve sorumluluk işbirliği içerisinde yerine getirilmiştir. Proje koordinatörü arkadaşımız Erdoğan Özen’de bu işbirliğinin gerçekleşmesinde özveri ile çalışarak anahtar rol oynamaktadır. Faaliyetlerle ilgili çıktılar ANKESOB’a teslim edilmiştir. 

 

 

Dünyada yaşanan büyük ekonomik krizin ülkemize yansımasının bir sonucu olarak; Kursiyerlere iş bulmada yaşadığımız sorunun giderilmesine yönelik çalışmalarımızda, Proje sahibi kuruluş ANKESOB’ la birlikte devam etmektedir.

 

 

Saygılarımla arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ertekin  ENGİN

                                                                                         EĞİTİM 2023 DERNEĞİ

                                                                                        GENEL BAŞKANI

                                                                                   

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

LOADING
PREV
NEXT
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145
http://egitim2023.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-145

ÜYENİZ OLMAK İSTİYORUM

PROJE ÖNERMEK İSTİYORUM

YAYIN GÖNDERMEK İSTİYORUM

BAĞIŞ YAPMAK İSTİYORUM

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM

- Korkut Reis Mh. Cihan Sokak No:37/4 
  Sıhhiye Çankaya/ANKARA

- Telefon: 0312.2312029

- Faks: 0312.2299339

- Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tüm Yayın Hakları Eğitim 2023'e aittir.

GİRİŞ

Hesabına giriş yap yada Kayıt ol