TÜZÜK

EĞİTİM 2023

EĞİTİM DÜNYASI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DERNEĞİ

[ TÜZÜK ]

YENİ ŞEKLİ

BÖLÜM I

MADDE 1: Derneğin Adı “Eğitim 2023 Eğitim Dünyası Araştırma ve Geliştirme Derneği”dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin Kısa Adı EĞİTİM 2023’tür. Dernek, yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Eğitim 2023 Eğitim Dünyası Araştırma ve Geliştirme Derneği bundan sonra bu tüzükte “Dernek” olarak anılacaktır.

AMAÇ:

MADDE 2: Derneğin amacı; Türk milletinin devletiyle ve vatanıyla bağımsız olarak sonsuza kadar yaşatılması kararlılığıyla; çocuk, kadın, gençlik, dezavantajlı bireylerimiz ve tüm vatandaşlarımız ile yurtdışında okuyan gençlerimiz ve yurtdışından ülkemize gelmiş insanlar için eğitim, sosyal, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda çalışmalar yapmaktır.

BÖLÜM II

FAALİYET, ÇALIŞMA ve GÖREV ALANLARI

MADDE 3

Eğitim 2023 Derneği’nin çalışma konu ve amaçları şunlardır: Dernek, amacını gerçekleştirmek için ülkemizin milli yararını ve güçlenmesini her şeyin önünde tutar, ülkemizin yasalarına ve evrensel normlara uyar, eğitimle ilgili aşağıdaki alanlarda her düzeyde faaliyetler yürütür:

a. Ülkemizin eğitim alanındaki insan kaynaklarının, verimliliğini ve etkinliğini arttırmak, eğitimcilerin mesleki gelişmelerini ve dayanışmalarını sağlamak, eğitimle ilgili insan kaynakları alanına yapılan yatırımları desteklemek, eğitimcilerin yetiştirilme, eğitim, rekabet ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak, eğitimciyi yetiştirecek ve eğitim projelerini yürütmek.

b. Amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, bu mallan ipotek etmek, kredi kullanmak, bina, lokal, dinlenme tesisi, arsa, arazi, AR-GE kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgesi, yenilik merkezi, teknopark, enstitü kurmak ve işletmek, gerekirse dernek bünyesinde kulüp ve benzeri yapılar kurar.

c. Eğitim alanında bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yeni fikirleri, projeleri veya başlamış olan faaliyetleri ve her türlü donanım ve yazılım üretimini desteklemek, kalitenin gelişmesini gözetmek, emek yoğun ürün ve üretimlerin yerine yüksek katma değerli bilgi yoğun ürün ve hizmetler sağlayacak yeni teknolojilerin gelişmesine katkı sağlamak ve yaygınlaşmasını teşvik etmek.

d. Basılı, elektronik ve sayısal ortamlarda süreli ve süresiz teknik ve bilimsel yayınlar yapmak.

e. Eğitimle ilgili ulusal ve uluslar arası toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak, konferans, panel, sempozyum, kurs, gezi, kurultay, seminer, ve benzeri mesleki toplantılar düzenlemek.

f. Yurt içinde veya yurt dışında eğitim gören her yaştaki öğrencilere burs ve kaynak desteği sağlamak.

g. Eğitimle ilgili yasal ve bürokratik düzenleme çalışmalarına katkı sağlamak. Eğitim alanında ulusal, uluslar arası, sektör içerisinde, kurumsal ve/veya proje tabanlı işbirlikleri geliştirmek, özel sektör, kamu kurumları ve üniversiteler arası eşgüdüm sağlaması çalışmalarına katkıda bulunmak

BÖLÜM III

ÜYELİK

MADDE 4: Medeni haklan kullanma yeterliliğine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve Eğitim alanında çalışanlar, eğitim ile ilgili firma, kurum veya kuruluş yöneticileri veya sahipleri, eğitim alanında araştırma ve/veya yayın yapanlar, eğitim teknolojilerini mesleğinde veya kuruluşlarında kullananlar, eğitimle profesyonelce ilgi duyan veya derneğin amacını benimseyenler derneğe üye olabilirler. Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar Derneğe üye olamazlar. Onursal üyelik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz.

 1.  Asil Üye: Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğe üye olmak isteyen kişiler matbu üyelik formunu doldurarak, www.egitim2023.org web sitesindeki e-formu doldurarak veya e devlet üzerinden üyelik başvurusunda bulunurlar. Dernek yönetim kurulu başvuruları değerlendirir ve üyelik başvurularını mevzuata uygunsa kabul eder. Dernek yönetim kurulu gerekçe göstermeksizin üyelik başvurusunu geri çevirebilir. Dernek asil üyelerinin genel kurula katılıp oy kullanma, derneğin yönetimine ve faaliyetlerine katılma hakkı vardır. Her asil üye eşit haklara sahiptir.
 2. Onursal Üye: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile MYK’ca belirlenmiş kişiler onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. Onursal üyelikler herhangi bir başvuru gerekmeden yönetim kurulunca verilir.

ÜYELİK HAKLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

MADDE 5: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Üye oyunu bizzat veya vekâlet yoluyla kullanabilir.

YÜKÜMLÜLÜKLER:

MADDE 6: Üyeler:

a)     Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak,

b)    Kendisi ile yazışma yapılabilecek yasal adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Yönetim Kuruluna bildirmek,

c)   Bu tüzükte öngörülen diğer maddi ve manevi sorumlulukları aksatmadan yerine getirmek ile yükümlüdür.

ç)   Üyelik aidatını her üye ödemekle yükümlüdür.

ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA:

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 7

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Asil üyeler için üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 8

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı, sms, e-mail veya MYK tarafından belirlenecek web sitesinden herhangi birinden yapılan ikazlara rağmen üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak

7-Yüz kızartıcı suç işlemek

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

BÖLÜM IV

MADDE 9

Derneğin organları şunlardır.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

ç) Şubeler

d) Temsilcilikler

DERNEK GENEL KURULU

MADDE 10

Dernek Genel Kurulu, Eğitim 2023 Derneği’nin en yetkili organıdır. Genel Kurul 3 yılda bir Haziran ayı içinde olağan olarak toplanır.
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetleme Kurulunun asıl ile yedek üyelerini seçmek,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda genel merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,(oranlar belirlenecek)

9-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10-Derneğin fesih edilmesi,

11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

MADDE 12: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

           2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

               Olağan Genel Kurul 3 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ERTELEME

MADDE 13

a. Genel kurul 3 (üç) yılda bir Haziran ayında olağan olarak toplanır.

b. Genel kurul, olağan olarak yapılacak toplantı dışında, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine toplanır.

c. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır.

ç. Eğitim 2023 Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi ulusal bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta yolu veya www.egitim2023.org web adresi veya MYK tarafından kullanılan resmi sosyal medya hesaplarından duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az, 60 günden çok olamaz.

d. İkinci toplantı çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

e. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

f. Genel Kurulda kararlar, aksine hüküm olmadıkça, toplantı salonunda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

TOPLANTI USULÜ:

MADDE 14: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen veya vekâlet ile kullana bilir. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 15: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:

MADDE 16: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17:

       Genel Merkez Yönetim Kurulu 9 asil 5 yedek üye olmak üzere aşağıda belirtilen organlardan oluşur:

 1. Genel Başkan
 2. Genel Sekreter
 3. Genel Muhasip
 4. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 5. Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 6. Basın Yayın İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 7. Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 8. Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 9. Yurtdışı Eğitim Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında görev dağılımı yapar. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

b) Derneğin amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesi yolunda her türlü önlemi almak ve bu doğrultuda her türlü genelge, yönetmelik ve yönergeyi hazırlamak.

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin incelemeleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak

ç) Yıllık çalışma ve hesap raporlarını, bütçe tasarısı ile tüzük değişiklik tekliflerini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak

d) Genel Kurulu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak

e) Dernekle özel ve tüzel kişi arasında yapılacak sözleşmeleri düzenlemek ve uygulamak

f) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

g) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak, işleri yapmak

ğ) Gerekli hallerde dernek amaçlarına uygun, komite, komisyon ve çalışma grupları oluşturmak ve bu konuda görevlendirme yapmak

h) Temsilcilik ve şube açılmasına karar vermek.

ı) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

i) Ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızdan ya da ülkemizde bulunan yabancı ülke vatandaşı olan İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim öğrencilerinden başarılı veya ihtiyaç sahibi olan öğrencilere burs verilmesi için çalışmalar yürütür. Burs kaynaklarının oluşturulması için faaliyetler yürütür. Devlet okulları, sosyal hizmetlere ait kurumlar, güçsüzler bakımevi ve benzeri kuruluşlara ayni ya da nakdi olarak derneğin öz kaynaklarından ya da kişi ve kurum veya kuruluşların katılacağı kampanya, etkinlik düzenler, gerçekleşen yardımları rapor eder. Yardıma muhtaç her yaştaki insanlar için yardımlaşma, sığınma evleri, lokal vb. faaliyetler yürütür.

j) Derneğe ait eğitim ortamlarının verimlilik standartlarının belirlenmesi çalışmalarını yürütür.

Türkiye ve dünya ülkelerindeki örnek eğitim uygulamalarını takip ederek dernek bünyesinde uygulanması için çalışmalar yürütür. Eğitici, öğretici, geliştirici, dinlendirici konferans, panel, sempozyum, fuar, gezi, kurs, vb. etkinlikler düzenler.

k) Gerekli görülmesi halinde ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Dernek bünyesinde Yardımlaşma Sandığının oluşumunu sağlar.

l) Derneğin bünyesinde çalışanlara ait konuları takip eder, personel alımı ihtiyacını belirler ve karşılanması için çalışmalar yürütür. Derneğin ihtiyacı olan her türlü kırtasiye, bilgisayar, masa vb. demirbaş ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yürütür.

m) Her türlü taşınmazın alınmasına veya satılmasına karar vermek.

n) Gençlik Kollarının kurulmasını sağlar, faaliyetlerini denetler, planlar, faaliyetler ile ilgili olarak arşivini tutar.

o) Derneğin faaliyet alanı içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlarda gerekli üye yapılanmasını sağlar. Üyelikle ilgili işlemleri yürütür, üyeliği kesinleşenlerle üyelikten çekilenlerin belgelerini ilgili mercilere gönderir, üye envanteri çıkarır ve üyelik arşivini düzenler.

ö) Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer sivil toplum örgütleri ile iletişimi sağlar. Dernek adına; üyelerine, diğer kişi ve kuruluşlara kutlama, taziye, tebrik ve benzeri ziyaretlerde bulunur. Dernek faaliyetlerinin ve derneğin tanıtımını yapmak için dijital, basılı ve görsel basın kuruluşları ile iletişim kurarak haber olarak yer almasını sağlar. Derneğin elektronik ve sayısal ortamda tanıtımı için gerekli çalışmalar yapar. Dernek adına rozet, bayrak, flama v.b. çalışmalar yapar. Kurum ve kuruluşlarla paydaşlık konusunda işbirlikleri planlar ve gerçekleştirir. Derneğin tanıtımı için kısa film, cd, dvd, sosyal ağlar, promosyon ürünleri ile ilgili çalışmaları yürütür. Derneğin faaliyetlerine sponsor kuruluşların bulunmasını sağlar, gerekli anlaşmaları yapar.

p) Kurum ve Kuruluşlar tarafından açılmış olunan proje ihalelerine dernek adına proje hazırlayarak müracaatını gerçekleştirir, projelerin onaylanması durumunda proje/projeleri yürütür. Sosyal Sorumluluk Projeleri üretir, katılımcı kurum ve kuruluşlarla protokol yaparak projelerini gerçekleştirir. Belirleyeceği bütçe ve şartnameler ile  uygulanmasını istediği projeler için ihale çağrısında bulunur, gerekirse sponsorluk için  kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapar.

r) Tiyatro,müzik,resim,ebru,seramik,hat,el sanatları ve benzeri sanat dallarında kurs, seminer, sempozyum, çalıştay, kurultay ,sergi, gösteri,yarışmalar düzenleyerek okulöncesi çağından yetişkin çağdaki tüm yurttaşlarımıza alanında faaliyetler gösterir. İşbirlikleri, paydaşlık,sponsorluk anlaşmaları yapar. Ülke çapında organizasyonlar yapacağı gibi dernek adına uluslar arası organizasyonlara iştirak edebilir ya da uluslar arası organizasyonlar düzenler. Sanat alanında komisyon, kulüp ve benzeri yapılanmalar kurarak  hem derneğin amaçlarının geniş kitlelere ulaşmasına hem de ülke sanat ve sanat kaynaklarının zenginleşmesine katkıda bulunur.

s) Dernek üyelerinin kaynaşması amacı ile gezi, konser, yemek, eğlence, piknik vb organizasyonlar yapar. Derneğin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek, üyeler arasındaki iletişimi geliştirmek için bina,lokal,dinlenme tesisi kurar, yapar veya kiralar. Dernek üye ve yakınlarının faydalanması için kurum ve kuruluşlarla indirim anlaşmaları yapar. Milli ve Dini özel günlere ait kutlama ve anma programları düzenler. Derneğin kuruluş yıldönümleri için özel program ve etkinlikler düzenler. Kan Bankası oluşturarak dernek üye ve yakınlarının ihtiyaç duymaları halinde kan tedarikleri için yardımcı olur. Kadın Kollarını kurar, çalışma esaslarını belirler, faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olur, planlanan ve gerçekleşen faaliyetlerle ilgili raporlarını tutar.

Merkez Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 18: Yönetim Kurulu, konferans, açık oturum, kurultay, balo, gezi ve bunun gibi etkinlikler düzenlenmesi için gerektiğinde Dernek üyelerinden birinin başkanlığında “Özel Kurul”lar kurabilir.

Özel Kurul, kendisine verilen görev tamamlandığında düzenleyeceği gelir-gider çizelge ve raporunu, ilişkin belgelerle birlikte, görevin tamamlanmasını izleyen on beş günlük süre içinde Yönetim Kuruluna vermekle yükümlüdür.

MADDE 19: Yönetim Kurulu gerektikçe veya Başkanın çağrısı üzerine toplanabilir.  Yönetim Kurulu toplantıları salt üye sayısının bulunması ile açılır ve kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının oy çokluğu ile alınır.

MADDE 20: Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda boşalan üyelik yerine, ilk sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

MADDE 21: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetim Kurulunca bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine yerel Sulh Hukuk Hâkimi Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 22: Yönetim Kurulunun yönetim süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu, genel durumu ve hesap durumunu gösteren bir faaliyet raporunu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunmak zorundadır.

DENETİM KURULU

MADDE 23: Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen Beş asil ve üç yedek üyeden oluşur, görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemekle yükümlüdür.

b) Denetim Kurulu, derneğin hesaplarını yılda en az bir kez denetlemek zorundadırlar.

c) Denetim Kurulu denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

BÖLÜM V:

ŞUBELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

ŞUBE GENEL KURULU

MADDE 24

 1. Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az altmış (60) gün önce bitirmek zorundadır. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’nu ve Genel Kurul (Merkez) delegelerini seçer.
 2. Şube Genel Kurulu toplantıları, Dernekler Kanunu’ndaki Genel Kurul hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az altmış (60) gün önce bitirmek zorundadırlar.
 3. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, mart ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 4. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
 5. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
 6. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkan lan doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20′ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçilmiş delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 25: Şube Yönetim Kurulu 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer.

Olağan toplantılar ihtiyaç görüldüğünde yapılır. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarını tüzük ile Şube Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Yeni seçilen Şube Yönetim Kurulu, Şubenin Yönetim, Denetim kurullarına seçilen üyelerin listesini bir ay içinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

ŞUBE DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE 26: Denetim Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden kurulur. Şube Denetim Kurulunun da görevleri:

a) Şube Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemekle yükümlüdür.

b) Şube Denetim Kurulu, derneğin hesaplarını yılda en az bir kez denetlemek zorundadırlar.

c) Şube Denetim Kurulu denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

ŞUBE GELİR KAYNAKLARI

MADDE 27

Şubeler kendi Genel Kurullarınca kabul edilen ve Dernek Genel Kurulunca onaylanan bütçelerine göre giderlerini, Dernek adına sağladıkları gelirlerden ve Genel Merkezce aktarılan kaynaklardan karşılarlar. Şubeler yılsonu bilançolarında gelir fazlası olarak görülen miktarın üçte birini izleyen yılın ilk 4 ayı içinde Genel Merkeze aktarırlar.

Şubelerin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir:

1) Genel Merkez Yardımları,

2) Şubeye kayıtlı üyelerin aidatlarından Merkez Yönetim Kurulu tarafından ayrılan pay (Bu pay merkez yönetim kurulunca belirlenir.),

3) Sponsorluk ve bağışlar,

4) Para varlığının işletilmesinden sağlanan gelirler,

5) Bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalardan sağlanan gelirler. (Merkez Yönetim Kurulunca yıllık olarak belirlenecek kapsam ve süreyi aşan faaliyetler için Merkez Yönetim Kurulundan izin alınması, bu kapsam ve süre içinde kalan faaliyetler hakkında da Merkez Yönetim Kuruluna önceden bilgi verilmesi gerekir.),

 6) Diğer gelirler.

Şubelerin yapacağı faaliyetlerle ilgili olarak temin ettikleri bağış ve sponsorlukların Dernek mevzuatına ve ilkelerine uygun olması gerekir. Bu bağış ve sponsorluklar hakkında Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bilgi verilmesi ve onay alınması zorunludur.

Şubelerin elde edeceği taşınır ve taşınmaz mallar Dernek merkezine aittir.

Merkez Yönetim Kurulu, Şubeleri denetim hakkına sahiptir.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

MADDE 28

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az beş kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine ver.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 29:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBENİN HUKUKİ DURUMU:

MADDE 30: Şubeler gerek idari gerekse mali bakımdan Genel Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olup tüzük hükümleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde dernek amaçlarını gerçekleştirmekte görevli ve yetkilidirler.

ŞUBE ORGANLARI:

MADDE 31: Şubelerin organları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Şube Genel Kurulu,
  1. Şube Yönetim Kurulu,
  1. Şube Denetim Kurulu,

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:

MADDE 32: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az atmış gün (60) önce bitirmek zorundadırlar.

    Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, mart ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde 1 olmak üzere seçilecek delegeler de seçilmiş delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA:

MADDE 33: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla MYK yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

B-MERKEZ İSTİŞARE ORGANLARI:

a) BAŞKANLAR KURULU

MADDE 34: Başkanlar kurulu; merkez yönetim kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşan istişare organıdır. Kurula, genel başkan veya görevlendirilecek merkez yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.  Toplantı yer ve zamanına merkez yönetim kurulu karar verir.

Başkanlar Kurulu toplantısında;

 1. Dile getirilen yerel meseleler hakkında yetkililere tavsiyede bulunulur.
 2. Kurulların çalışmaları hakkında bilgi verilir ve daha rasyonel hale getirmek için görüşler belirtilir.
 3. Çalışma hayatı ile ilgili kanun, tüzük, uluslararası antlaşmalar ve benzeri mevzuat üzerinde görüşler açıklanır ve bilgi alış verişinde bulunulur.

ç)   Derneğin genel politikası hakkında görüşler açıklanır.

d)   Şubelerin ortak konuları hakkında açıklamalar yapılır ve öneriler sunulur.

e)   Tereddüt edilen tüzük maddeleri hakkında açıklamalar yapılır ve yorumlanır.

Başkanlar kurulunda ortaya konulacak görüşler merkez yönetim kurulunca değerlendirilir.

BÖLÜM VI

MALİ KONULAR

DERNEĞİN GELİRLERİ


MADDE 35:

 Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a)  Yıllık üye aidatları. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir
b)  Yurtiçinden ve yabancı ülkelerden gelen bağış, yardım ve vasiyetler,
c)  Proje Gelirleri
d) Dernek yönetim kurulunca karar verilerek kurulan her türlü ticari teşekkülden aktarılacak pay. Bu payın miktarına dernek yönetim kurulu karar vermeye yetkilidir.
e)  Dernekçe tertiplenen eğitim faaliyetleri, sempozyum, balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
f)  Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
g)  Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,
h)  Her türlü yayın ve kitap satışından elde edilen gelirler,
i)  Kurban Bağışları
j)  Dernek İktisadi İşletmeleri, şirketleri ve ortaklıklarından elde edilen gelirler,
k)  Çeşitli gelirler.

DERNEĞİN GELİR GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 36:

Gelir ve gider belgeleri:

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ:

MADDE 37: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

PARALARIN YATIRILMASI VE ÇEKİLMESİ:

MADDE 38: Yetkililerce toplanan paralar en geç bir hafta içinde muhasibe tutanakla teslim edilir.

Dernek kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktar kadar para bulundurulur. Muhasip bu miktara yaklaşan nakit tutarlarını, Yönetim Kurulunca Dernek adına Ankara’da açtırılacak bir banka hesabına en geç 2 (iki)  iş günü içinde yatırır. Bu hesaptan Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı üyelerden ikisinin imzası bulunmadıkça para çekilemez.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

MADDE 39: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren   “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

           Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler  “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

MADDE 40: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMASI:

MADDE 41: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR:          

Derneğin Defter Tutma Esas Ve Usulleri Ve Tutulacak Defterler:

MADDE 42:

Defter tutma esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Mevzuatında belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 43: Dernek kadrosunda çalıştırılacak personele verilecek ücretin tutar ve ödeme biçimi Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

MADDE 44: Yönetim Kurulu üyeleri ile Dernek kadrosunda çalışanlar görev ile başka yere giderlerse, kendilerine en yüksek devlet memur yolluğunu geçmemek üzere Genel Kurulca tespit edilen yolluk miktarı verilir.

Bu tüzükte öngörülen durumlar ve yetkiler dışında Dernek adına herhangi bir taahhütte bulunulamaz. Bunun tersi olursa imza sahipleri kişisel olarak sorumludurlar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

MADDE 45:

 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

           Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 46: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde EĞİTİM 2023 EĞİTİM DÜNYASI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, derneğin mal varlığı Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 47:

Bu tüzükte belirlenmemiş konularda yürürlükteki Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmenliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.   

ERTEKİN ENGİN  Öğretmen  Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET EMİN GÖKDEREMüdür (MEB)  Genel Başkan Yardımcısı
HAKAN KAVAKÖğretmen  Genel Sekreter
ÜMÜT DEMİRELMüdür (MEB)  Genel Muhasip
VEDAT ALİ İNAMMüdür Yard. (MEB)Teşkilatlardan Sorumlu Gen. Bşk. Yrd.
CEMAL YILMAZAraştırma GörevlisiEğitim Politikalarından Sorumlu Gen. Bşk. Yrd.
  ALİ BAYDAR  ÖğretmenBasın İşlerinden Sorumlu Gen. Bşk. Yrd.
AYŞE PINAR AKİÖğretmenKoordinasyondan Sorumlu Gen. Bşk. Yrd.
FATİH KÖLÜKÖğretmenTanıtım İşlerinden Sorumlu Gen. Bşk. Yrd.